FAQ

 • Ktorí pacienti môžu byť klientami ADOSu?

Sú to pacienti ležiaci, čiastočne, alebo celkovo imobilní, ktorým zdravotné poisťovne uhrádzajú ošetrovateľskú starostlivosť. Pri ostatných zdravotnými poisťovňami nehradenými pacientami je možné poskytovať iba služby samoplatcom po dohode s agentúrou.

 • Aké dokumenty potrebuje pacient k dispozícii pri prvej návšteve ADOS ?

Kópia prepúšťacej správy z nemocnice/liečebne resp. kópia správy od odborného lekára ktorý starostlivosť odporučil ( chirurg, dermatológ, pneumológ, ortopéd alebo iný odborný lekár) a kópiu kartičky zdravotného poistenia.

 • Kedy ADOS začne poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť?

Ošetrovateľská starostlivosť sa začne po schválení “Návrhu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti”, a podpísaní “Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti” medzi pacientom( zákonným zástupcom!)a ADOS.

 • Kedy ADOS môže odmietnuť starostlivosť?

ADOS môže odmietnúť starostlivosť v prípade obsadenej kapacity agentúry.

 • Ako dlhá je čakacia doba na poskytnutie prvého ošetrenia?

Prvé ošetrenie pacienta je možné na nasledujúci pracovný deň po prijatom a akceptovanom podnete.

 • Aký je vzťah medzi ADOS a pacientom

Pacient po prijatí v prvý deň ošetrenia podpisuje dohodu o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti agentúrou, informovaný súhlas, prípadne súhlas s možnosťou vytvorenie fotodokumentácie/ týka sa rán a  dekubitov/.

 • Kedy ADOS z vlastného popudu ukončí starostlivosť?

ADOS ukončí starostlivosť v prípade agresívneho správania pacienta, prípadne osôb prítomných pri ošetrení.

 • Môže si pacient vybaviť ošetrovanie agentúrou sám?

V princípe áno a to nasledovným spôsobom: Po obdržaní informácie o potenciálnej potrebe, sestra príde k pacientovi do domácnosti a posúdi, či je pacient vhodný na poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti. V kladnom prípade sestra vyplní ” Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti”. Po schválení tohto návrhu ošetrujúcim lekárom, začne ADOS poskytovať ošetrovanie.

 • Ako často sa poskytuje ošetrovanie?

Sestry  chodia ošetrovať pacienta podľa návrhu ošetrujúceho lekára, avšak zdravotná poisťovňa uhrádza iba návštevy, ktoré schválil jej revízny lekár. V prípade, že pacientovi nestačí počet návštev, ktoré schválil revízny lekár, je možné návštevy naviac objednať za priamu platbu.

 • Čím je limitovaná dĺžka poskytovaných služieb?

Doba domáceho ošetrovania závisí od návrhu ošetrujúceho lekára a súhlasu revízneho lekára zdravotnej poisťovne. V prípade, že pacient potrebuje ošetrovanie dlhšie ako je uvedené v “Návrhu…”, je potrebné si pred skončením daného schváleného obdobia podať návrh na predĺženie domáceho ošetrovania.

 • Čím je podmienený čas ošetrenia?

Každá sestra  ošetruje  počas dňa viacero pacientov a preto ide postupne od jedného pacienta k druhému, čo určuje jej trasu ale aj čas návštevy u pacienta. Sestra  pacientovi vždy dopredu oznámi približný časový interval, kedy príde na ošetrenie. V prípade, že pacient chce aby prišla sestra v inom čase, musí si zaplatiť príplatok za návštevu v stanovenom čase.

 • Máme otecka v nemocnici a má byť prepustený v blízkej dobe. Aké domáce služby sú hradené zo zdravotného poistenia?

Zo zdravotného poistenia je hradená   starostlivosť o chronické nehojace sa rany, alebo preležaniny, podávanie infúzií a injekcií.  ADOS nevykonáva napr. kúpanie, výmenu plienok, podávanie stravy a pod..Tieto výkony poskytujú opatrovateľské agentúry.

 • Môže prísť sestra ADOS prísť zobrať krv do domácnosti?

Sestra ADOSu môže prísť zobrať krv na vyšetrenie ktoré ste si predtým dohodli s ošetrujúcim lekárom. Musíte mať doma skúmavky na vyšetrenie a tiež žiadanky ktoré vystaví lekár. Samotný odber nehradí poisťovňa a musí ho uhradiť pacient.