Služby

Poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť u pacienta v jeho domácom alebo inom prirodzenom prostredí pokiaľ sa jedná o ťažko mobilného alebo imobilného.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti svojím pacientom po indikovaní lekára najčastejšie zabezpečuje:

 • prevencia, preväz a ošetrenie rán /dekubity, bercové vredy, amputácie, pooperačné rany, tumorózne defekty/
 • príprava a podanie infúznej liečby / terapeutickej, analgetickej, rehydratačnej
 • podanie injekčnej a neinjekčnej terapie / per-os, pod kožu, do svalu, žily
 • odber krvi a iného biologického materiálu na vyšetrenie /krv, moč,stolica, spútum, výtery
 • komplexná starostlivosť o permanentný katéter /zavedenie len u žien/
 • komplexná starostlivosť o kolostomický vývod
 • komplexná starostlivosť o nasogastrickú sondu a PEG
 • poradenstvo a nácvik starostlivosti o imobilného pacienta
 • prevencia a ošetrovanie dekubitov /preležanín/ a polohovanie imobilných pacientov
 • komplexná starostlivosť o onkologického pacienta
 • komplexná starostlivosť o chorého v terminálnom štádiu
 • ošetrovateľská rehabilitácia